شنبه 2 تیر 1403
 
dasmii
مرحله دوم: تثبیت 1402/05/28

مدل سازماندهی در مرحله تثبیت

مرحله دوم: تثبیت 1402/05/28

ویژگی های مرحله تثبیت و رشد

مرحله دوم: تثبیت 1402/05/28

مرحله جذب و تثبیت

طراحی و پیاده سازی:رادوب